Google AdsenseJun Kazama Frame List TTT2

CommandHit levelDamageStart up frameBlock frameHit frameCounter hit frame
1h910+1+8+8
1, 1h, m9,2010-7+4+4
1, 2h, h9,1010-7+4+4
1, 2, u or d (After stance ends)h, h9,1010-17-6-6
1, 2, u or dh, h9,1010-4+7+7
1, 2, f+1+2 (After stance ends)h, h, h(IZU)9,10,1610-21-20-20
1, 2, f+1+2h, h, h(IZU)9,10,1610+7+8+8
1, 2, b+1+2 (After stance ends)h, h, (GEN)9,1010-36-25-25
1, 2, b+1+2h, h, (GEN)9,1010-1+10+10
1, 2, 4h, h, m9,10,2810-12KNDKND
1, 3h, l9,1610-12-1-1
1, 4h, l (TC)9,1810-110+3
2h1212-4+7+7
2, 1h, m12,1812-6+7+7
2, 1, 4h, m, m12,18,1812-12+4+4
2, 1, 4, 1h, m, m, m12,18,18,4012-10KNDKND
2, 1, 4, 3h, m, m, h12,18,18,2812-12KNDKND
2, 1, 1+2h, m, h12,18,2812-2KNDKND
1+2m2412-11+2FS(+7) 20
3+4mm (TJ)6,2820,26 RC-8KNDKND
1+4 (First hit only)l614-19-8-8
1+4lh6,1014,31-2+9+9
1+4, u or d (After stance ends)lh6,1014-25-14-14
1+4, u or dlh6,1014-7+4+4
1+4, f+1+2lh, h(IZU)6,10,1614+7+8+8
1+4, b+1+2 (After stance ends)lh, (GEN)6,1014-45-34-34
1+4, b+1+2lh, (GEN)6,1014-10+1+1
1+4, 2lh, h6,10,1314-2+9+9
1+4, 2, 4lh, h, m6,10,13,3114-15KNDKND
1+4, 2, d+4lh, h, l6,10,13,2414-26KNDKND
1+4, 2, 1lh, h, h6,10,13,1614-3+8+8
1+4, 3lh, m6,10,4014-2~-1KNDKND
1+4, 3, b (Cancel)lh6,1014-21-10-10
1+4, 3, F, n (two spins)lh, m6,10,5414+6KNDKND
1+4, 3, F, n (three spins)lh, h!6,10,6714KNDKNDKND
2+3h(Absorbs 1 h/m hit)28280KNDKND
f+2m2717-20Launch (JG?)Launch (JG?)
f+2, d (Cancel)(Special) RC   
f+3m1716-9+7+7
f+3, u or d (After stance ends)m1716-1600
f+3, u or dm1716-3+13+13
f+3, f+1+2m, h(IZU)17,1616+7+8+8
f+3, b+1+2 (After stance ends)m, (GEN)1716-41-25-25
f+3, b+1+2m, (GEN)1716-6+10+10
f+4h2819+3KNDKND
d/f+1m1313-3+8+8
d/f+1, 1m, m13,2013-9+4+4
d/f+2m2017-10+3+3
d/f+2, 2m, m20,2717-13+5 OCKND
d/f+3m2918-11KNDKND
d+2m2420 RC-4 OC+9 OCKND
d+4l1315-1100
d+4, 4l, h13,3215-9KNDKND
d+3+4lh (TJ)6,2714,24-6(-25 OC)Launch (JG?)Launch (JG?)
d/b+1m1816-7+4 OC+4 OC
d/b+1, 2m, m18,2416-11+7KND
d/b+1, 4m, h18,3216-4KNDKND
d/b+2l (TC)2023 RC-12+2+2
d/b+3l (TC)2223 RC-15+4 OCKND
b+1l2529 RC-12+4+4
b+1, When hit 2l, (throw)25,2229 Throw(KND) 
b+2m1314-9-20
b+2, 1m, h13,914-9+2+2
b+2, 1, u or d (After stance ends)m, h13,914-21-10-10
b+2, 1, u or dm, h13,914-3+8+8
b+2, 1, f+1+2m, h, h(IZU)13,9,1614+7+8+8
b+2, 1, b+1+2 (After stance ends)m, h, (GEN)13,914-41-30-30
b+2, 1, b+1+2m, h, (GEN)13,914-6+5+5
b+2, 1, 1m, h, m13,9,2714-13KNDKND
b+2, 1, 4m, h, h13,9,2814-4KNDKND
b+2, 3m, m13,2814-19KNDKND
b+2, 4m, l13,1814-110+3
b+3m (TJ)2716~17-23~-22Launch (JG?)Launch (JG?)
b+3, 2m (TJ), m27,2716~17-20(18~)Launch (JG?)Launch (JG?)
b+3, 4m (TJ), l27,1816~17-110+3
b+4m1813-6+5+5
b+4, 2m, m18,2213-13+5(SH)Launch (JG?)
b+2+3!4757KNDKNDKND
u/b or u or u/f+3m (TJ)2220~21-6~-5+5~+6KND
u/b or u+4m (TJ)2822-3KNDKND
u/f+4m (TJ)1716-20KNDKND
u/f+4, 3m (TJ), m17,2816-13~-12KNDKND
f, F+2m1818(19~)-12+3+3
f, F+2, 2m, m18,2918(19~)-17KNDKND
f, F+2, 3m, h18,2918(19~)-8KNDKND
f, F+3m (TC)3120~21 RC (21~)-9~-8KNDKND
f, F+4m2915(16~)-14KNDCS
f, F+1+2m2824(25~)-4KNDKND
u/b, b(Special) (TJ) 24(25~)   
u/b, b, 3m (TJ)4324~28 (69~)0~+4KNDKND
f, f, f+3 or WR+3m (TJ)4324~28 (27~)0~+4KNDKND
WS+1h1615-6+5+5
WS+1, 4h, m16,2415-110 OC0 OC
WS+1, 4, 2h, m, l16,24,2215 RC-160 OCKND
WS+1, 4, 1+2h, m, m16,24,3715-20KNDKND
WS+2m1614-6+7+7
WS+2, 1m, h16,2714-6KNDKND
WS+3m2719-20LaunchLaunch
WS+1+2m (TC)2721-2+5CS(18)
WS+1+2, D (Cancel)(Special) (TC) RC   
FC+3+4mm (TJ)13,1321,31-6+5 OC+5 OC
FC+3+4, Dmm (TJ)13,1321,31 RC-6+5 OC+5 OC
FC+3+4, 3mm (TJ), mm (TJ)13,13,13,1321,310 OCKNDKND
FC+3+4, 3, Dmm (TJ), mm (TJ)13,13,13,1321,31 RC0 OCKNDKND
FC+d/f+2l1616 RC-110+18
SS+2m3616(25~)-12KNDKND
SS+4m2718(27~)+5+7 OCKND
f+1m2220-7+4+4
f+1, 3m, m22,2120-5+6KND
f+1, 3, 1m, m, h22,21,1620-8+3+3
f+1, 4m, lh (TJ)22,6,2720-6(-25 OC)Launch (JG?)Launch (JG?)
f+1, d+4m, l (TC)22,2920 RC-18~-17KNDKND
f+1, d+4, d/b (Cancel)m2220 RC-26-15-15
d/b+4l (TC)1822-110+3
d/b+4, Dl (TC)1822 RC-110+3
d/b+4, 4l (TC), l (TC)18,2022-7+4KND
d/b+4, 4, Dl (TC), l (TC)18,2022-110KND
d/b+4, 4, 4l (TC), l (TC), l (TC)18,20,2122-7+4KND
d/b+4, 4, 4, Dl (TC), l (TC), l (TC)18,20,2122 RC-110KND
d/b+4, 3l, mm18,13,2822-6KNDKND
d/b+4, 1+4l, lh18,6,1022-2+9+9
f+1+2h, (IZU)1623+7+8+8
f+1+2 (After stance ends)h, (IZU)1623-21-20-20
IZU 1h913-7+1+1
IZU 1, 2h, m9,2413-7 OC+6 OCKND
IZU 1, 4h, l (TC)9,1813-110+3
IZU 2m (TC)2723-17Launch (JG?)Launch (JG?)
IZU 3m (TJ)2716-23Launch (JG?)Launch (JG?)
IZU 4l2027 RC-37KNDKND
IZU 4, 1l, m20,4027-14KNDKND
IZU 1+2m2821-6 OC+6 OCKND
IZU 3+4lh (TJ)6,2714,24-6(-25 OC)Launch (JG?)Launch (JG?)
IZU 1+4 or 2+3h(Throw)3514 Throw(KND) 
b+1+2(Special)(Low parry, Returns throws)(GEN) 14   
GEN Throw reversal successThrow returned4514 Throw(KND) 
GEN 1l2920 RC(40~)-13+3 OC+3 OC
GEN 2m2416(36~)-8+5+5
GEN 3m2417(37~)-4 OC+4 OCKND
GEN 4h (TJ)3726(46~)+4KNDKND