Google AdsenseKuma/Panda Frame List TTT2


Command Hit level Damage Start up frame Block frame Hit frame Counter hit frame
1 h 13 11 0 +6 +6
1, 2 h, h 12,14 11 -5 +6 +6
2 h 13 10 -1 +6 +6
2, 1 h, m 13,14 10 -3 +2 +2
2, 1, 2 h, m, m 13,14,29 10 RC -14~-13 Launch (JG?) Launch (JG?)
2, 1, 3 h, m, l 13,14,17 10 -13 -2 -2
1+2 m 17 17~18 -15~-14 KND KND
1+2, 3+4 m, (HBS) 17 17~18 -14~-13 KND KND
1+2, F m, (ROL) 17 17, Air -17~-16 KND KND
1+2, 1+2 m, m 17,21 17, -17 Launch (JG?) Launch (JG?)
1+2, 1+2, 1+2 m, m, m 17,21,36 17, -22~-19 OC KND KND
f+1 h 9 10 +1 +8 +8
f+1, 1 h, m 9,10 10 -15~-14 -4~-3 -4~-3
f+1, 1, 1 h, m, m 9,10,18 10 -16~-15 Launch Launch
f+2 h 14 13 -13 +3 +3
f+2, 1 h, h 14,27 13 -5 KND KND
f+1+2 m 27 17~18 -12~-11 CS CS
f+3+4 l 27 28 Air Air -23 KND KND
f+3+4, 1+2 l, m 27,40 28 -16 KND KND
d/f+1 m 8(10) 15 -9 +2 +2
d/f+1, 2 m, m 10,14 15 RC -13~-12 -2~-1 -2~-1
d/f+1, 2, 1 m, m, m 10,14,16 15 RC -4 +7 +7
d/f+1, 2, 1, 2 m, m, m, m 10,14,16,16 15 RC -8 +3(Launch (JG?)) +3
d/f+2 m 8 15 -9 +2 +2
d/f+2, 1 m, m 8,27 15 -16 Launch Launch
d/f+3 m 20 16 -9 +2 +2
d/f+3, 2 m, m 20,28 16 -9 KND KND
d/f+1+2 m 43 24~25 -7~-6 KND KND
d+1+2 m (TC) 33 14 -22 KFUD KND
d/b+1 h 14 12 -7 0 KND
d/b+1, 2 h, m 14,20 12 -11~-10 -1~0 OC KND
d/b+2 l (TC) 18 18 RC -13 +1 +1
d/b+3 l 20 18 -8 +3 +3
d/b+4 l (TC) 21 24 RC -21 KND KND
d/b+1+2 mm 6,6 14~15, 32~33 -9~-8 +2~+3 OC +2~+3 OC
d/b+1+2, 1+2 mm, mm 6,6,6,6 14~15, 32~33 -10 +1 +1
d/b+1+2, 1+2, 2 mm, mm, m 6,6,6,6,27 14~15, 32~33 -13~-12 Launch Launch
d/b+1+4 h 33(49) 18 -2 KND KND
b+1 m 36 22~23 -8~-7 KND KND
b+1, 3+4 m, (HBS) 36 22~23 -12~-11 KND KND
b+2 m 16 15 -9 +2 +2
b+2, 1 m, h 16,14 15 -7 +4 +4
b+2, 1, 1+2 m, h, m 16,14,27 15 -11 KND KND
b+2, 1, 3+4 m, h, (HBS) 16,14 15 -11 0 0
b+1+2 ! 67 60 CS CS CS
b+1+2, 3+4 !, (HBS) 67 60 CS CS CS
b+1+2, hcb, u/b, u, u/f m (TC) 54(,3) 55~120 RG -39~-14 KND KND
b+1+2, hcb, u/b, u, u/f During roll B (Cancel) m (TC) 54(,3) 55~80 RG -20~+5 KND KND
B+3~4 mm 13,20 22~23, 36~38 (23~) -19~-17 SH SH
B+3~4 (Second hit miss) m 13 22~23 (23~) -39~-38 -28~-27 -28~-27
b+3+4 m 31(,3) 22~23 Air -33~-32 Launch Launch
b+2+3 m 27 22 -5 KND KND
u+1+2 l (TJ) 33 31~32 -16~-15 KND KND
u+1+2, 3+4 (Cancel) (Special) (TJ)(HBS) 31~32
u/b or u or u/f+1 m (TJ) 24 26 RC -6 +4 +4
u/f+1+2 m (TJ) 37 18~23 -4~+1 +3~+8 (SH) +3~+8 (SH)
u or u/f+3 m (TJ) 17 16 -11 Launch (JG?) Launch (JG?)
u or u/f+3, 4 m (TJ), m (TJ) 17,17 16 -11 Launch (JG?) Launch (JG?)
u or u/f+3, 4, 1+2 m (TJ), m (TJ), m 17,17,29 16 -16~-14 KND KND
u or u/f+3, 4, 1+2, 3+4 m (TJ), m (TJ), m, (HBS) 17,17,29 16 -15~-13 KND KND
u/f+4 m (TJ) 24 29 -6 KND KND
u/f+4, n+3+4 m (TJ), (HBS) 27 29 -1 KND KND
u/f+4, 3 m (TJ), m (TJ) 27,27 29 RG +7 KND KND
f, F+2 m 31 19(20~) -20 Launch(JG?) Launch(JG?)
f, F+1+2 m (TJ) 32 20~24 (21~) -8~-4 KND KND
f, F+1+2, 3+4 m (TJ), (HBS) 32 20~24 (21~) -7~-3 KND KND
b, B+2+3 ! (TC) 270 100(101~) KND KND KND
b, F+2+3 l (TC) 40 35~38 (38~) -23 KND KND
b, F+2+3* (Hold one period) l (TC) 47 44~49 (47~) -23 KND KND
b, F+2+3* (Hold two periods) l (TC) 54 55~60 (55~) -23 KND KND
b, F+2+3* (Hold three periods) l (TC) 60 66~71 (69~) -23 KND KND
b, F+2+3* (Very long hold) ! (TC) 60 83(86~) KND KND KND
b, d/b, d, d/f+2 (d/b, d/f+2) m 24 18 RC(19~) -8 +3 +3
b, d/b, d, d/f+2, 1 m, m 24,33 18(19~) -17 KND KND
b, d/b, d, D/F+2, 2 m, l 24,29 18(19~) -18 KND KND
f, f, f+3 or WR+3 m 40 22~23 (25~) +9~+10 GB KND KND
WS+1 m 24 13 -10 +1 +1
WS+1, 1 m, m 24,33 13 -12 +3 OC(KND) +8
WS+1, 2 m, m 24,45 13 +5 KND KND
WS+2 m 20 15 -12 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+3 m 28 18 -9 KND KND
WS+1+2 m 21 19~20 -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
WS+1+2, 1+2 m, m 21,27 19~20 -17~-16 KND KND
WS+1+2, 1+2, 3+4 m, m, (HBS) 21,27 19~20 -13~-12 KND KND
FC+d/b or d+1 l (TC) 14 19 RC -8 +2 +2
FC+d/b or d+1 , 1 l (TC), l (TC) 16,10 19 RC +1 +12 GB +12
FC+d/b or d+1 , 1, 1 l (TC), l (TC), m 16,10,16 19 RC -12~-11 -1~0 -1~0
FC+d/b or d+1 , 1, 1, 2 l (TC), l (TC), m, m 16,10,16,16 19 RC -8~-7 +3~+4 +3~+4
FC+d/b or d+1 , 1, 1, 2, f+1 l (TC), l (TC), m, m, h 16,10,16,16,16 19 -10~-9 +1~+2 +1~+2
FC+d/b or d+1 , 1, 1, 2, d/f+1 l (TC), l (TC), m, m, m 16,10,16,16,20 19 RC -1 +10 +10
FC+d/b or d+1 , 1, 1, 2, d+1 l (TC), l (TC), m, m, l (TC) 16,10,16,16,10 19 RC -10 +1 +1
FC+f+1 m 16 17 RC -6 +5 +5
FC+f+1, 2 m, m 16,16 17 RC -8~-7 +3~+4 +3~+4
FC+f+1, 2, f+1 m, m, h 16,16,16 17 -10~-9 +1~+2 +1~+2
FC+f+1, 2, d/f+1 m, m, m 16,16,20 17 RC -1 +10(Launch (JG?)) +10
FC+f+1, 2, d+1 m, m, l (TC) 16,16,10 17 RC -10 +1 +1
FC+d/f+1 m 16 24~25 -22~-21 -12~-11 OC -12~-11 OC
FC+d/f+1, 2 m, m 16,20 24~25 -22~-21 -12~-11 OC -12~-11 OC
FC+d/f+1, 2, 1 m, m, m 16,20,20 24~25 -11~-10 CS CS
FC+d/f+1, 2, 1, 2 m, m, m, h 16,20,20,60 24~25 +21 KND KND
FC+d/f+2 m 16 18 RC -13 -2 -2
FC+d/f+2, n+1 m, h 16,16 18 -10~-9 +1~+2 +1~+2
FC+d/f+2, d/f+1 m, m 16,16 18 RC -4~-3 +7~+8 +7~+8
FC+d/f+2, d+1 m, l (TC) 16,10 18 RC -10 +1 +1
FC+d/f+2, d/f+1, 2 m, m, m 16,16,16 18 -8~-7 +3~+4 (Launch (JG?)) +3~+4
SS+1+2 m 27 22~23 (31~) -12~-11 OC KND KND
Face down Grounded 1+2 l (TC) 20 14~16 RG -17~-15 KND KND
Face up Grounded 1+2 m (TC) 28 16~18 RG -18~-16 KND KND
Opponent Down d+1+4 l, !(On grounded opponent) 20,60 114~131, 176~178 +16~+18 OC +16~+18 OC +16~+18 OC
Opponent Down d+1+4 , 3+4 (Cancel) (Special) RBT
1+3+4 (Special)
3+4 or Face down Grounded 3+4 (to HBS) (HBS) RC
HBS 1 l (TC), (HBS) 10 11~12 (26~) -10~-9 0~+1 0~+1
HBS 1, 2 l (TC), l (TC), (HBS) 10,21 11~12 (26~) -13 0 0
HBS 2 l (TC), (HBS) 21 21(36~) -15 +21 GB +21 GB
HBS 1+2 m (TC) 32(,3) 19~21 (34~) -15~-13 Launch Launch
HBS 3+4 m (TC) 28 25~30 (40~) -4~+1 KND KND
HBS f+1+2 h(Throw) 30 26(41~) Throw(KND)
HBS d/f+2 m 27 15~16 (30~) -17~-16 Launch (JG?) Launch (JG?)
HBS d/b or d or d/f+1+2 m (TJ), (HBS) 29 18~20 (33~) -6~-4 +1~+3 +18~+20 (SH)
HBS b+1+2 l (TC) 28 27(42~) -29(13) KND KND
HBS b+1+2, 1+2 l (TC), l (TC) 28,33 27(42~) -34~-33 (17,21 OC) KND KND
HBS b+1+2, 3+4 l (TC), (HBS) 25 27 Air(42~) -26 KND KND
HBS b or f+3+4 l, (Special) 33 16~21 (31~) +7~+12 KND KND
HBS 3 or 4 (Special) RG(~ Air)
HBS d+3+4 (Special) RG
HBS d/b (Special)
HBS u/b or u or u/f (Special)(Low parry) RC~
HBS F (Special)(Low parry)(HBS) ~ (OB)
HBS f, f (ROL) ~
HBS b, b (HBS) Air, RC
HBS b, b, 3+4 (HBS) ,
d/b or d or d/f+3+4 (to SIT) (Special) (TC)(SIT) ,
u/f+3+4 (After stance ends) m (TJ) 28 34~37 -35~-32 OC KND KND
u/f+3+4 m (TJ) 28 34~37 +10~+13 OC KND KND
Grounded face up d+1+2 (After stance ends) m 28 29~31 -19~-17 KND KND
Grounded face up d+1+2 m 28 29~31 +16~+19 KND KND
SIT 1 l (TC) 21 25 RC(46~) -15 KND KND
SIT 2 m 24 21~22 (42~) -15~-14 Launch (JG?) Launch (JG?)
SIT 3+4 m (TJ) 27 25(46~) -21 KND KND
SIT b (Special) Air, RC
SIT b, 3+4 (HBS) ,
SIT f (ROL) Air
FC+d/f+1+2 or Face downGrounded f (to ROL) (ROL) Air~ RC
ROL 1 h 41 15(46~) +15 GB KND KND
ROL 2 m 28 17(48~) -17 Launch (JG?) Launch (JG?)
ROL 3 l 27 18~30 RG (49~) -18~-6 KND KND
ROL 4 m 27 26~29 RG (57~) +7~+10 KND KND
ROL 1+2 m (TC) 29(,3) 25~32 RG (56~) -7~0 KND KND
ROL 3+4 (to HBS) (Special) (TC)(HBS) 25~32 (56~)